< Grįžti

Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka STRAUMANN atstovai Lietuvoje (toliau – STRAUMANN arba Mes), adresas Trinapolio g. 9D, LT-08337 Vilnius , Lietuva, tel. Nr. +370 600 69839, el. paštas info@straumann.lt. Privatumo Politikoje yra pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų kaip duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. STRAUMANN visada veikia laikydamiesi teisės aktų nuostatų, gerosios praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus. STRAUMANN įsipareigoja užtikrinti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar klausimų dėl Jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis nurodytais kontaktais.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko STRAUMANN.
Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

DUOMENŲ TVARKYMAS

STRAUMANN asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu ir kitų įstatymų, reglamentuojančių Jūsų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutikumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • STRAUMANN dantų implantų reklama;
 • Asmenų aptarnavimas;
 • Kandidatų į laisvą darbo vietą duomenų administravimas;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymas
 • Bendrovės interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros kampanijų aktualizavimas (slapukų naudojimas).

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. STRAUMANN asmens duomenys tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

STRAUMANN dantų implantų reklama
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami reklamuoti STRAUMANN dantų implantus bei atskleisti gydytojus – odontologus, kurie savo veikloje naudoja STRAUMANN dantų implantus.

Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Asmeniniai Jūsų duomenys (vardas, pavardė);
 • Kontaktiniai Jūsų ar Jūsų darbovietės duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris, vietos adresas);
 • Jūsų profesinė patirtis, licenzijos numeris;
 • Asmens vaizdo duomenys (atvaizdas);
 • Kiti duomenys, kuriuos pats pateikiate STRAUMANN.

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris yra išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, kai patys atsiunčiate aukščiau nurodytą informaciją mums ir pateikiate prašymą, kad būtų paviešinti Jūsų asmens duomenys Mūsų interneto svetainėje.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūsų asmens duomenys yra paviešinti Mūsų interneto svetainėje. Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik atsakingi STRAUMANN darbuotojai, o prieiga prie šių duomenų griežtai ribojama.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti STRAUMANN dantų implantų reklamą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių vykdymą.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais
STRAUMANN Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją STRAUMANN viešai skelbiamais kontaktais.

STRAUMANN Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama STRAUMANN teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami išnagrinėjus Jūsų kreipimąsi į STRAUMANN. Siekdami įgyvendinti STRAUMANN teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais galime saugoti ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

 • Būtina, kad konkreti STRAUMANN galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
 • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Prašome Jūsų, teikiant užklausas, klausimus ar kitą informaciją STRAUMANN teikti minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuos asmens duomenis, kurie būtini tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo ir pavardės, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių) duomenų ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, finansinių duomenų ir kitų perteklinių ir nereikalingų duomenų.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas
STRAUMANN Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis STRAUMANN pateikiate siekdami prisijungti prie STRAUMANN komandos.

Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų gautus duomenis STRAUMANN saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos. Jūsų asmens duomenis STRAUMANN įsipareigoja ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Pabrėžiame, kad teikdami savo asmens duomenis turite vengti pateikti ir nesiųsti perteklinės informacijos. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
Mes siekiame, kad mūsų siunčiamas turinys būtų Jums priimtinas bei naudingas, ir kryptingai dirbame tam, kad Jus pasiektų tik aktualiausia su mūsų veikla susijusi informacija bei pasiūlymai. Dėl šios priežasties STRAUMANN Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris) gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. STRAUMANN įsipareigoja, kad tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis tvarkys tik gavus aiškų Jūsų sutikimą.

Asmens duomenis renkame ir tvarkomi tam, kad galėtume elektroniniu paštu atsiųsti naujienlaiškius su Mūsų pasiūlymais ir akcijomis; elektroniniu paštu informuoti apie su Mūsų veikla susijusias naujienas; elektroniniu paštu Jums atsiųsti kvietimus į seminarus, atvirų durų dienas ir kitus panašaus pobūdžio renginius.

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą ir toliau Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Bet kuriuo atveju, asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, bus saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje
Kai lankotės Mūsų interneto svetainėje, STRAUMANN gali rinkti ir tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias Mūsų interneto svetainė nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Dauguma naudojamų slapukų yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
C, TPC Slapukai skirti gauti duomenis ar vartotojo naršyklė priėmė slapukus, identifikuoti vartotojus, sukurti saugumo žymeklį, analizuoti paspaudimų skaičių, paspaudimus ant reklamų, tvarkyti skelbimus. 60 dienų
CONSENT Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui 2 metai
IDE Naudojamas registruoti vartotojo veiksmus po reklamos peržiūros arba paspaudimo su tikslu įvertinti efektyvumą ir pateikti atitinkamas reklamas 1 metai
_ncuid Slapukas naudojamas pagerinti svetainės kokybę ir saugumą 6 mėnesiai
_utma Google Analytics renkama informacija, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje 2 metai
_utmz Google Analytics renkama informacija, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę 6 mėnesiai
_utmx Stebėjimo slapukas iš Google Analytics, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti 18 mėnesių
_utmxx Stebėjimo slapukas iš Google Analytics, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas 18 mėnesių
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas išsaugoti statistinę informaciją 1 para
_gat Slapukas naudojamas užklausų srauto valdymui 1 metai
_gac Slapukas renka informaciją, susijusią su reklamine kampanija, kuria vartotojas pasinaudojo, siekiant išsaugoti statistinę informaciją Google Analytics statistikos sistemoje 90 dienų
Datr, C_user, fr, act, dtr, wd, xs, presence, sb, pl, dpr Slapukai skirti puslapių susijungimui su Facebook, saugumui ir suderinamumui, vartotojų ir peržiūrėtų puslapių skaičiaus sekimui, o taip pat Facebook reklamai 1 mėnuo
UID, CID Skirti gauti duomenis ar vartotojo naršyklė priėmė slapukus, identifikuoti vartotojus, sukurti saugumo žymeklį, analizuoti paspaudimų skaičių, paspaudimus ant reklamų, tvarkyti skelbimus 1 diena

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kad naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų interneto svetaine po to, kai parodome slapukų pranešimą ir sutikdami su slapukų naudojimu, sutinkate su slapukais bei patvirtinate, kad esate informuotas apie juos. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

 • „Internet Explorer“ naršyklė;
 • „Google Chrome“ naršyklė;
 • „Mozilla Firefox“ naršyklė.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI
STRAUMANN, vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be STRAUMANN sutikimo.

Duomenų tvarkytojai imasi duomenų tvarkymo procedūrų STRAUMANN vardu bei tik pagal Mūsų nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina STRAUMANN bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi STRAUMANN vardu tvarkomi duomenys išlieka Mūsų kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis STRAUMANN nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Jūsų kaip duomenų subjektų teises STRAUMANN įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį STRAUMANN gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju STRAUMANN per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis. Duomenų subjektui teikiant prašymą, Duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

STRAUMANN Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad STRAUMANN leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

STRAUMANN Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. STRAUMANN pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę STRAUMANN reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, STRAUMANN nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį STRAUMANN gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai STRAUMANN tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su STRAUMANN pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o STRAUMANN nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad STRAUMANN Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas STRAUMANN teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai STRAUMANN duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į STRAUMANN žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

STRAUMANN rekomenduoja visais atvejais prieš teikiant skundą susisiekti su mumis nurodytais kontaktiniais duomenimis, kad būtų surastas greitas ir tinkamas problemos sprendimas:

 • el. paštu info@straumann.lt;
 • telefonu +370 600 69839;
 • registruotu paštu Trinapolio g. 9D, LT-08337 Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI
STRAUMANN apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, STRAUMANN apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

 • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
 • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
 • priemonių, kurių ėmėsi STRAUMANN, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
 • kita informacija, kuri STRAUMANN manymu turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to apie įvykusį pažeidimą STRAUMANN paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

STRAUMANN esant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemones asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, STRAUMANN ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

DUOMENŲ SAUGUMAS
STRAUMANN itin atsargiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, „ugniasienių“ ir antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose, kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys, dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose, duomenų valdytojo vidaus norminiuose aktuose ir (arba) konfidencialumo susitarimų. Daromos atsarginės duomenų kopijos. STRAUMANN nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS
Savo veiklą STRAUMANN vysto ir gerina nuolat, todėl STRAUMANN turi teisę pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Visi pakeitimai nedelsiant publikuojami STRAUMANN interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika peržiūrima periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus.